نفس

کاش بدانی 

دوست داشتنت 

خورشید نیست ، 

که لحظه ای بیاید و لحظه ای برود، 

ماه نیست ، 

که یک شب باشد و یک شب نباشد، 

ستاره نیست ، 

که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ، 

باران نیست ، 

که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد، 

مثل نفس می ماند 

همیشه با من است ... 
محمدکریم درودگر 
/ 0 نظر / 136 بازدید