عطر تو

مادربزرگ میگفت: 

آدم بوی غذایی را بشنود،

دلش بخواهد 

و نداشته باشدش،

نفسش میماند ، مریض میشود!!

دیروز کنار پنجره 

بوی عطرت 

می آمد...


مریم قهرمانلو
/ 1 نظر / 105 بازدید