خلوت کن

امروز خودت را بردار 

ببر یک گوشه ی دنج 

به دور از شلوغی های روز تعطیل 

با خودت حساب و کتاب کن 

ببین هفته ات را با کدام آدم ها گذراندی 

کدامشان آینه ی دق ات بوده اند 

کدامشان سنگ صبورت 

خلوت کن 

خودت را از آدم هایی که باعث می‌شوند 

جمعه ات کسل کننده شود 

خلوت کن 

 

 

 

 

 

علی قاضی نظام
/ 1 نظر / 105 بازدید