جمعه

جمعه 

این جمعه ی لعنتی 

خودش یک هفته حساب میشود 

وقتی به این فکر میکنی 

با این همه عشق 

به اندازه همان تنهایی اش هم نبوده ای 

که دوستت داشته باشد 

آه جمعه 

این جمعه ی لعنتی 

 

 

 

 

 

 

فروزان احمدی

 

/ 0 نظر / 80 بازدید