مرگ

مرغ عشقمان مرد 

پشت سرش 

با پرهایی که در باد میرقصیدند 

پاییز آبی رنگی را به جا گذاشت 

میدانی ؟! مرگ گاهی 

یک نفس خالی آبی رنگ است ...

 

 

 

 

 

دیدم ماداک 

ترجمه رؤیا شاه حسین زاده 

/ 0 نظر / 82 بازدید