مرا بند کن به خودت

چرا مرا بند نمیکنی به خودت؟ 

من بند شدن میخواهم 

من مال کسی شدن میخواهم 

تو میدانی مال کسی شدن یعنی چه؟ 

یعنی کسی هست که همیشه نگران از دست دادنت است 

یعنی تو تعلق داری به کسی 

یعنی نشانی داری 

و هروقت که گم شوی کسی هست که برگردد به دنبالت،حوالی آن نشانی 

چرا مرا مال خودت نمیکنی؟ 

دست هایم منتظر است 

چشمهایم دو دو میزند 

شانه هایم سردش میشود 

دلم هی شور میزند 

و پاهایم بیقرار 

و خاطراتت در پی هم،قطار... 

بیا این بند 

مرا بند کن به خودت 

دلم بند شدن میخواهد...!

 

 

 

 

 

 

پریسا زابلی پور 

/ 0 نظر / 92 بازدید