گناه من

                        با من که شکسته ام کمی راه بیا

                       بالی بگشا و گاه و بی گاه بیا

                       آزرده مشو بیا گناه از من بود

                       گفتم که مقصرم تو کوتاه بیا

/ 0 نظر / 3 بازدید