به هر چه هست رسیدم ولی به تو نرسیدم

تمام عمر دویدم،ولی به تو نرسیدم
چقدر درد کشیدم ولی به تو نرسیدم

به هرچه خواست دل تو،به هرچه باخت دل من
به هرچه هست رسیدم ولی به تو نرسیدم

از این که دوست من بود،از آن که دشمن ما بود
چقدر طعنه شنیدم ولی به تو نرسیدم

تو دوختی و بریدی تو دوختی و بریدی...
بریدی و نبریدم ولی به تو نرسیدم

شبیه قطره اشکی شبیه نم نم باران
شدم من آب و چکیدم ولی به تو نرسیدم

برای اینکه بمانم و عشق را نفروشم
چقدر عشوه خریدم ولی به تو نرسیدم

هر آنچه بر سرم آمد قبول کردم و ماندم
زبان شکوه گزیدم ولی به تو نرسیدم


اگر که آه نفس شد اگر که عشق قفس شد
از این قفس نپریدم ولی به تو نرسیدم

همیشه دیر رسیدی همیشه زود گذشتی
همیشه زود رسیدم ولی به تو نرسیدم

/ 0 نظر / 12 بازدید