عاشقانه

میگویم دوستت دارم 

طوری نگاهم نکن گویی خدا 

بنده ای را وقت عبادت مینگرد 

همان قدر عاشقانه 

همان قدر مهربان 

لبخند بزن و بگذار تماشایت کنم 

چون عاشقی که وقت باران به آسمان چشم دوخته 

همان قدر با لذت 

همان قدر پر آرزو 

دستم را بگیر و بگو دوستم داری 

طوری که خدا در آینه بنگرد و به خودش بگوید 

دو نفر آفریدن اینها از ابتدا اشتباه بود ! 

 

 

 

 

 

 

حامد نیازی 

/ 0 نظر / 77 بازدید