دوره ی ارزانیست

       چه کسی می گوید:که گرانی شده است؟

      دوره ارزانیست...

      دل ربودن ارزان،

      دل شکستن ارزان،

      دوستی ارزان است...

      دشمنی ها ارزان،

      چه شرافت؟

      تن عریان ارزان...

      آبرو قیمت یک تکه ی نان

      و دروغ از همه چیز ارزانتر

      قیمت عشق چقدر کم شده است

      کمتر از آب روان...

      و چه تخفیف بزرگی خورده،

      قیمت هر انسان...

/ 0 نظر / 3 بازدید