اگر ...

گلدان به گلدان ، تو را بوییده ام 

اما هیچ گلی عطر تو را لو نداد 

خیابان به خیابان ، آواره ی تو شدم 

اما هیچ خیابانی،نشانی از تو نداد 

آرزو به آرزو ، تو را دعا کردم 

اما خدا به آرزوهایم پا نداد 

بانو! 

در خواستن تو ، من خسته نمیشوم 

اما 

بسیاری گل را رنجانده ام 

خیابان ها را اسیر کرده ام 

خدا را اسیرتر 

بانو! 

بخاطر گل ها و خدا هم شده 

دلت را راضی کن با دل من راه بیاید 

باور کن عاشقی را خوب بلدم 

اگر دلت اجازه بدهد ...

 

 

 

 

 

 

آیدین دلاویز 

/ 0 نظر / 82 بازدید