صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

 

               دفـتــــرمـ را امشبـــــ،

                                                 پــر نامتـــ کردمـ،

                                                                            آبیــــ و سبز و سفید...

               آنقدر اسمـ تو را داد زدمـ

                                                   تا که رنگـــ از رخ خودکار پرید!

               یاد چشمتـــ کردم،

                                          دستــــ سردمـ لرزید،

                                                                       دفترمـ خیســـ شد از چشمـ ترمـ،

                چـهـ کسیــــــ بغضــــ نگاهمـ را دید؟

                                                               دفـتــرمـ را امشبـــــ،
         
                        قطرهـ قطرهـ پــر یــادتـــ کردمـ

                                                                            چونــــ نفســـــ،

                                            اما دور،
 
                                                                         هـــر جا...

               بهــ دلمـ میـــ گفتمـ چهــ صبوریــــ تو، صبور!!

                                                                              یاد آهنگـــــ صدایتــــــ کردمــــ،

               طاقتـــــ از قلبمـ رفتــــــ!

                                                و شدمــ باز همانــــ شـــاعــر بیـــ جانــــ و ضعیفــــ

               شعــر گـفتمــــــــــــــ،

                                            بیــــــــ  وزنــــــــــــــــــــــــــ،


                                                                ولیـــــ از وزنـــــــ نگاهتــــ سنگینـــــــ،                                  

               واژهــــ هــا باز برایـــــــــ تو ردیفــــــــــــ...

                                                                   دفـتــرمــ را امشبــــــــــــــــــــ،

                                           مثـلـــ هـر شبـــــــــــــ،

                                                                                           پـر نامتــــ کردمــــ...

 

وبلاگicon