صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

 

 

ساعت از نیمه گذشته است و من به این می اندیشم:

اگر کاری که عشق با من کرد با تو می کرد

 چند روز دوام می آوردی؟؟؟

وبلاگicon
وبلاگicon
وبلاگicon