صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

به همـان قدر که چشـم تـو پـر از زیبـایے سـت

بے تو دنیاے من اے دوست پر از تنهایے ست

این غزل هاے زلالے که ز من مے شنوے

چشمـه ے جارے انـدوه دلے دریـایے سـت

چند وقت است که بازیچه ے مردم شـده ام

گرچه بازیچه شدن نیز خودش دنیایے ست

دل به دریــــــــا زده ام تا بـاز آغـــاز کنــم

ماجرایے که سرانجامش یک رسوایے ست

امشــب اے آینـه تکـلیـف مــرا روشــن کـن

حق به دست دل من؟ عقل؟ و یا زیبایے ست

دل خوش عشق شما نیستم اے اهل زمین

به خداوند که معشوقه ے من بالایے ست

ایـن غـزل نیـــــز دل تنـــگ مـرا بـاز نکــرد

روح من تشنه ے یک زمزمه ے نیمایے ست

"بهروز یاسمی"

وبلاگicon
وبلاگicon
وبلاگicon