صفحه اول تماس با ما RSS                    
  

 به خودم قول می دهم دیگر دلم برایت تنگ نشود

قول می دهم دیگر با ترنم صدایت آسمان چشمانم بارانی نشود

قول می دهم دیگربا تصور چهره زیبایت عاشق نی غریب چشمانت نشوم

قول می دهم دیگر با خاطرات زندگی نکنم

قول می دهم دیگر به کلبه دلتنگی ات نیایم

قول میدهم دیگر اشکهایم آبرویم را به تاراج نبرد

قول میدهم دیگر ستاره ی آرزویت را کم فروغ نکنم

قول میدهم آسمان دلم را با ستاره وجودت گل باران نکنم

قول میدهم دلم را اززیر پایت بردارم

قول میدهم دیگرآسمان ، ابراها را در روزهای دلتنگی ام نگریاند

قول میدهم دیگر نفسهایم را به عشق تو نکشم

قول میدهم دیگر در کلبه دلم جایت ندهم

ای مهربان

ای دوست

میدانم

خوب میدانم

و خوب میدانی

رویای جاوید زندگی ام تنها تویی

تنها روزنه ی شادی من ، خیال لحظه های زیبای با تو بودن است

تلخی جدایی ات ، کامم را تلخ نمی کند

چرا که شیرینیه بوسه عشقت تا ابد جاوید است

می ستایمت به خوبی و پاکی

و به عظمت عشق سوگند

زنده ام ، تنها با یادت

و چه شیرین است در فراغ یوسف گریستن

بویش را از خاطرات گرفتن

و آرام گرفتن با عطر خوش مهربانی

نازنینم

خوب می دانم نمی توانم به هیچ کدام از قولهایم عمل کنم

چرا که رنگین کمان آسمان زندگی ام با هفت رنگ وجود مهربانت رنگین شده

پس تا زنده ام می تازم.

وبلاگicon
وبلاگicon
وبلاگicon